Odluka o Službi za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine („Službeni list APV” broj 51/2014)

Na osnovu člana 33., 35. i 36. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj vladi („Službeni list APV“ broj 37/2014),
Pokrajinska vlada, na sednici održanoj dana 10. decembra 2014. godine, donela je

ODLUKU
O SLUŽBI ZA REALIZACIJU PROGRAMA RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Član 1.

Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine obrazovana Odlukom o Stručnoj službi za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj 31/2004, 20/2007, 4/2010 i 2/2013), nastavlja da radi pod nazivom Služba za realizaciju programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Služba).

Član 2.

Služba obavlja poslove koordiniranja, monitoringa i izveštavanja vezane za realizaciju Programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2014-2020. godine sa Akcionim planom za realizaciju prioriteta Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine.

Služba nastavlja da obavlja poslove vezane za finansiranje i praćenje realizacije aktivnosti pravnih lica nastalih na osnovu Programa privrednog razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2004-2012. godine, a na osnovu njihovih godišnjih programa rada i to:

  • Fond za podršku investicija u Vojvodini („Vojvodina Investment Promotion – VIP“), sa sedištem u Novom Sadu, Narodnog fronta 23D,
  • Edukativi centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad, Industrijska broj 3, Novi Sad,
  • Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 81/10,
  • Društvo sa ograničenom odgovornošću Poslovni inkubator Zrenjanin („Business incubator Zrenjanin”), sa sedištem u Zrenjaninu, ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 2,
  • Društvo sa ograničenom odgovornošću Poslovni inkubator Subotica („Szabadkai üzleti inkubátor – Business incubator Subotica”), sa sedištem u Subotici, ulica Magnetna polja broj 6,
  • Poslovni inkubator Novi Sad („Business incubator Novi Sad”) Društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Sad, Vojvođanskih Brigada 28 i
  • Poslovni inkubator Senta doo („Üzleti inkubátor KFT Zenta”), sa sedištem u Senti, ulica Petefi Šandora broj 54.

Služba obavlja i poslove vezane za realizaciju drugih razvojnih projekata.

Član 3.

Služba ima svojstvo pravnog lica.
Sedište Službe je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 16.
Služba se uspostavlja kao organizaciono i funkcionalno nezavisna služba Pokrajinske vlade.

Član 4.

Sredstva za rad Službe obezbeđuju se u budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine.

Član 5.

Služba ima svoj pečat. Pečat Službe je okruglog oblika i sadrži u sredini grb Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine postavljen desno od grba Republike Srbije i sledeći tekst: Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinska vlada, Služba za realizaciju programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine, Novi Sad, ispisan jedan ispod drugog, na srpskom jeziku ćiriličkim pismom i na mađarskom, slovačkom, hrvatskom, rumunskom i rusinskom jeziku i njihovom pismu.
Prečnik pečata je 60 mm.

Član 6.

Radom Službe rukovodi direktor.
Direktor Službe predstavlja Službu i za svoj rad i rad Službe odgovara Pokrajinskoj vladi.
Direktor Službe obezbeđuje sve potrebne uslove za rad Službe, donosi akta za koja je ovlašćen, odlučuje o pravima i dužnostima zaposlenih, prati izvršenje poslova i raspolaže sredstvima za njen rad.
Direktora Službe u njegovoj odsutnosti zamenjuje lice koje on ovlasti i zastupa ga u poslovima koje mu poveri.

Član 7.

Direktora Službe postavlja i razrešava Pokrajinska vlada, na predlog predsednika Pokrajinske vlade.
Mandat direktora traje četiri godine i može biti ponovo postavljen.

Član 8.

Direktor Stručne službe za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine, nastavlja sa radom do prestanka mandata, kao direktor Službe.

Član 9.

Direktor Službe je dužan da donese Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Saglasnost na pravilnik iz stava 1. ovog člana daje Pokrajinska vlada.

Član 10.

Na organizaciju i rad Službe u pogledu ovlašćenja i odgovornosti direktora, kao i u pogledu prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih lica, primenjuju se propisi koji važe za pokrajinske organe uprave.

Član 11.

Služba kao pravni sledbenik Stručne službe za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne pokrajine Vojodine preuzima: sve zaposlene, kao i prava i obaveze, predmete, opremu i sredstva za rad.

Član 12.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o Stručnoj službi za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj 31/2004, 20/2007, 4/2010 i 2/2013).

Član 13.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“, a primenjuje se od 01. januara 2015. godine.

Pokrajinska vlada

Predsednik Pokrajinske vlade
Dr Bojan Pajtić, s.r.

Broj: 021-73/2014
Novi Sad, 10. decembar 2014. godine

Подели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone