Finansijski plan Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine za 2016.

Na osnovu odredaba člana 2. tačka 3, člana 28, člana 41. i člana 50.
Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj: 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 63/2013-ispravka,
108/2013, 142/2014, 68/2015-dr. zakon i 103/2015) i člana 32. Pokrajinske
skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za
2016. godinu, („Sl. list AP Vojvodine“, broj:54/2015 ), Direktor Službe za
realizaciju programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine, donosi dana
14. januara 2016. godine

FINANSIJSKI PLAN
Službe za realizaciju programa razvoja
Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu

Подели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone