Nadležnosti službe

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine je na sednici od 04. aprila 2014. godine donela Program razvoja AP Vojvodine za period 2014-2020. godina sa Akcionim planom za realizaciju prioriteta programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine („Službeni list APV”, broj 13/2014).

U cilju realizacije navedenog Programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2014-2020. godine sa Akcionim planom za realizaciju prioriteta Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine, predviđeno je da Služba za realizaciju programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine obavlja poslove koordiniranja, monitoringa i izveštavanja vezane za realizaciju istog.

Pokrajinska vlada na sednici od 10.12.2014. godine je donela Odluku o obrazovanju Službe za realizaciju programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine, kojom je predviđeno da ista stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu AP Vojvodine a primenjivaće se od 01.01.2015. godine.

    Članom 1. navedene Odluke je predviđeno da Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine obrazovana Odlukom o Stručnoj službi za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, broj 31/2004, 20/2007, 4/2010 i 2/2013), nastavlja da radi pod nazivom Služba za realizaciju programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine.

    Članom 2. navedene Odluke, predviđeno je da Služba obavlja poslove koordiniranja, monitoringa i izveštavanja vezane za realizaciju Programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2014-2020. godine sa Akcionim planom za realizaciju prioriteta Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine.

Služba nastavlja da obavlja poslove vezane za finansiranje i praćenje realizacije aktivnosti pravnih lica nastalih na osnovu Programa privrednog razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2004-2012. godine, a na osnovu njihovih godišnjih programa rada i to:

  • Fond za podršku investicija u Vojvodini („Vojvodina Investment Promotion – VIP”), sa sedištem u Novom Sadu, Narodnog fronta 23D,
  • Edukativi centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad, Industrijska broj 3, Novi Sad,
  • Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 81/10,
  • Društvo sa ograničenom odgovornošću Poslovni inkubator Zrenjanin („Business incubator Zrenjanin”), sa sedištem u Zrenjaninu, ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 2,
  • Društvo sa ograničenom odgovornošću Poslovni inkubator Subotica („Szabadkai üzleti inkubátor – Business incubator Subotica”), sa sedištem u Subotici, ulica Magnetna polja broj 6,
  • Poslovni inkubator Novi Sad („Business incubator Novi Sad”) Društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Sad, Vojvođanskih Brigada 28 i
  • Poslovni inkubator Senta doo („Üzleti inkubátor KFT Zenta”), sa sedištem u Senti, ulica Petefi Šandora broj 54.

Služba obavlja i poslove vezane za realizaciju drugih razvojnih projekata.

Zbog potrebe koordiniranja i praćenja rada pokrajinskih sekretarijata i ostalih učesnika u realizaciji navedenog Programa, Pokrajiinska vlada je donela Odluku o obrazovanju Koordinacionog tela za realizaciju Programa razvoja AP Vojvodine („Službeni list APV”, broj 27/2014 i 20/2015). Članom 7. navedene Odluke predviđeno je da će za potrebe Koordinacionog tela, administrativne i operativne poslove obavljati Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine.

Подели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone