Direktor

Službom rukovodi direktor Dejan Avdalović, diplomirani ekonomista, postavljen od Pokrajinske vlade.

OPIS FUNKCIJE DIREKTORA

Direktor Službe predstavlja Službu.

Direktor Službe: obezbeđuje sve potrebne uslove za rad Službe; prati izvršenje poslova; raspolaže sredstvima za njen rad; obavlja poslove organizovanja i koordiniranja rada u Službi; vrši nadzor i preduzima mere za obezbeđivanje izvršavanja zadataka i poslova u Službi i organizuje i ostvaruje saradnju sa republičkim organima, pokrajinskim organima uprave i organima jedinica lokalne samouprave; za svoj rad i za rad Službe odgovara Pokrajinskoj vladi.

Direktor radi propisivanja načina rada i izvršavanja poslova Službe, donosi odluke, pravilnike, naredbe, uputstva, rešenja i druge akte za koja je ovlašćen.

Direktora Službe u njegovoj odsutnosti zamenjuje lice koje on ovlasti i zastupa ga u poslovima koje mu poveri.

Na organizaciju i rad Službe u pogledu ovlašćenja i odgovornosti direktora, kao i u pogledu prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih lica, primenjuju se propisi koji važe za pokrajinske organe uprave.