Надлежности Службе за реализацију програма развоја АП Војводине

Након доношења Плана развоја Аутономне покрајине Војводине 2023.-2030. године на седници скупштине АПВ, биће сачињена и достављена Покрајинској влади на разматрање и нова Одлука о Служби за реализацију програма развоја АПВ, усклађена са истим.

До доношења нове Одлуке о Служби за реализацију програма развоја АПВ, примењује се Одлука, коју је Покрајинска влада донела на седници од 10.12.2014. године, а примењује се од 01.01.2015. године.

Чланом 2. наведене Одлуке, предвиђено је да Служба обавља послове координирања, мониторинга и извештавања везане за реализацију Програма развоја Аутономне покрајине Војводине за период 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине од 2014-2020. године.

Служба наставља да обавља послове везане за финансирање и праћење реализације активности правних лица насталих на основу Програма привредног развоја Аутономне покрајине Војводине за период 2004-2012. године као и новооснованих правних лица, а на основу њихових годишњих програма рада и то:

  • Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, Индустријска број 3, Нови Сад,
  • Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију, Нови Сад, Булевар ослобођења 81/10,
  • Друштво са ограниченом одговорношћу Пословни инкубатор Зрењанин “Business incubator Zrenjanin”, са седиштем у Зрењанину, улица Краља Александра I Карађорђевића број 2,
  • Друштво са ограниченом одговорношћу Пословни инкубатор Суботица “Szabadkai üzleti inkubátor – Business incubator Subotica”, са седиштем у Суботици, улица Магнетна поља број 6,
  • Poslovni inkubator Novi Sad-Business incubator Novi Sad Društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Sad, Vojvođanskih Brigada 28,
  • Пословни инкубатор доо “Üzleti inkubátor KFT“Сента – Zenta, са седиштем у Сенти, улица Петефи Шандора број 54 и
  • ДОО „Агробизнис инкубатор Сремска Митровица“ из Сремске Митровице, који је основан 22. марта 2022. године.

Од горе наведених правних лица, два су индиректни буџетски корисници и то: Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију и Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама а осталих пет су остали корисници јавних средства, односно друштва са ограниченом одговорношћу.

Служба обавља и послове везане за реализацију других развојних пројеката као и административно техничке послове за Координационо тело за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године („Сл.лист АПВ“, број 36/21 и 45/22).