Директор

Службом руководи директор Дејан Авдаловић, дипломирани економиста, постављен од Покрајинске владе.

ОПИС ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА

Директор Службе представља Службу.

Директор Службе: обезбеђује све потребне услове за рад Службе; прати извршење послова; располаже средствима за њен рад; обавља послове организовања и координирања рада у Служби; врши надзор и предузима мере за обезбеђивање извршавања задатака и послова у Служби и организује и остварује сарадњу са републичким органима, покрајинским органима управе и органима јединица локалне самоуправе; за свој рад и за рад Службе одговара Покрајинској влади.

Директор ради прописивања начина рада и извршавања послова Службе, доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, решења и друге акте за која је овлашћен.

Директора Службе у његовој одсутности замењује лице које он овласти и заступа га у пословима које му повери.

На организацију и рад Службе у погледу овлашћења и одговорности директора, као и у погледу права, обавеза и одговорности запослених лица, примењују се прописи који важе за покрајинске органе управе.