Plan razvoja AP Vojvodine 2023-2030.

Donošenjem Zakona o planskom sistemu Republike Srbije, napravljen je ogroman korak napred u procesu planiranja i on treba da omogući uspostavljanje efikasnog, koordinisanog i transparentnog sistema planiranja na svim nivoima vlasti.

U skladu sa tim zakonom, Pokrajina je inicirala izradu Plana razvoja AP Vojvodine za period 2023-2030. godine.

Nosilac izrade ovog strateškog dokumenta je Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, a procesом izrade je koordinirala Razvojna agencija Vojvodine. U izradi ovog dokumenta učestvovalo je više od 20 institucija sa preko 100 stručnih predstavnika, a javnim prezentacijama je prisustvovalo preko 300 zainteresovanih građana.

Dokument bi trebalo uskoro da se nađe na Skupštini AP Vojvodine i o njemu će se izjašnjavati poslanici Skupštine AP Vojvodine.

Usvajanjem ovog Plana, obezbediće se nastavak u planiranju razvoja i stvoriti jaka osnova za vođenje javnih politika.

PLAN RAZVOJA AP VOJVODINE 2023-2030 (https://www.planrazvojaapv.rs/)