Zahtev za informacije od javnog značaja

INFORMACIJE O PODNOŠENjU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koje se odnose ili su nastale u vezi sa radom Službe može podneti svako fizičko ili pravno lice.

Na osnovu člana 15. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, tražilac podnosi pismeni zahtev organu vlasti za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja.

Zahtev mora da sadrži tačan naziv organa, podatke o tražiocu informacije (ime, prezime, adresu, telefon tražioca), precizan opis informacije koja se traži, a može da sadrži i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije i način dostavljanja informacije.

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja možete preuzeti sa sajta Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti ili ovde: pdf dokument ZAHTEV za pristup informacijama od javnog značaja

Žalbu protiv odluke organa vlasti kojom je odbijen ili odbačen zahtev za pristup informacijama možete preuzeti ovde: pdf dokument ŽALBA protiv odluke organa vlasti

Žalbu kada organ vlasti nije postupio u celosti/po zahtevu tražioca u zakonskom roku možete preuzeti ovde: pdf dokument ŽALBA ćutanje administracije

Primer tužbe protiv poverenika možete preuzeti ovde: pdf dokument TUŽBA protiv poverenika

Tražilac ne mora navesti razloge za upućivanje zahteva.

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koje se odnose ili su nastale u vezi sa radom Službe može se podneti:

  • u pisanoj formi na adresu: Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina broj 16,
  • lično na pisarnici Pokrajinske vlade, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina broj 16, u vremenu od 9-14,00 časova ili
  • elektronskom poštom na e-mail: srp.office@vojvodina.gov.rs

Ako zahtev nije uredan, odnosno ne sadrži sve navedene podatke, ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu, će poučiti tražioca kako da te nedostatke otkloni dostavom upustva o dopuni. Ako tražilac zahteva ne postupi po uputstvu, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupiti, Služba će doneti zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.

Služba će po zahtevu postupiti bez odlaganja, a najduže u roku od 15 dana ili do 40 dana u zavisnosti od tražene informacije.

Služba će zajedno sa obaveštenjem o tome da će tražiocu staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, dostaviti i kopiju tog dokumenta, ili saopštiti vreme, mesto i način na koji će mu informacija biti dostavljena na uvid.

Uvid u dokument koji sadrži traženu dokumentaciju vrši se u prostorijama Službe. Ako udovolji zahtevu tražioca Služba neće izdavati posebno rešenje nego će o tome sačiniti službenu belešku.

Ako Služba odbije da postupi po zahtevu tražioca dužna je da donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži, a tražioca uputi na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja.

KONTAKT PODACI

Naziv organa: Služba za realizaciju programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine
Direktor: Dejan Avdalović
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 16, 21 000 Novi Sad, Srbija
Telefon: 021 488 18 18
Faks: 021 488 18 23
Elektronska pošta: srp.office@vojvodina.gov.rs
Radno vreme: 8.00–16.00
Internet prezentacija Službe: www.srp.vojvodina.gov.rs

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu na slobodan pristup informacijama od javnog značaja: Miroslav Velimirović
Telefon: 021 488 18 33
Elektronska pošta: srp.office@vojvodina.gov.rs