Захтев за информације од јавног значаја

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом Службе може поднети свако физичко или правно лице.

На основу члана 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев мора да садржи тачан назив органа, податке о тражиоцу информације (име, презиме, адресу, телефон тражиоца), прецизан опис информације која се тражи, а може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације и начин достављања информације.

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја можете преузети са сајта Повереника за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података личности или овде: pdf dokument ЗАХТЕВ за приступ информацијама од јавног значаја

Жалбу против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацијама можете преузети овде: pdf dokument ЖАЛБА против одлуке органа власти

Жалбу када орган власти није поступио у целости/по захтеву тражиоца у законском року можете преузети овде: pdf dokument ЖАЛБА ћутање администрације

Пример тужбе против повереника можете преузети овде: pdf dokument ТУЖБА против повереника

Тражилац не мора навести разлоге за упућивање захтева.

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом Службе може се поднети:

  • у писаној форми на адресу: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина број 16,
  • лично на писарници Покрајинске владе, Нови Сад, Бул. Михајла Пупина број 16, у времену од 9-14,00 часова или
  • електронском поштом на e-mail: srp.office@vojvodina.gov.rs

Ако захтев није уредан, односно не садржи све наведене податке, овлашћено лице за поступање по захтеву, ће поучити тражиоца како да те недостатке отклони доставом упуства о допуни. Ако тражилац захтева не поступи по упутству, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступити, Служба ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Служба ће по захтеву поступити без одлагања, а најдуже у року од 15 дана или до 40 дана у зависности од тражене информације.

Служба ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, доставити и копију тог документа, или саопштити време, место и начин на који ће му информација бити достављена на увид.

Увид у документ који садржи тражену документацију врши се у просторијама Службе. Ако удовољи захтеву тражиоца Служба неће издавати посебно решење него ће о томе сачинити службену белешку.

Ако Служба одбије да поступи по захтеву тражиоца дужна је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, а тражиоца упути на правна средства која може изјавити против таквог решења.

КОНТАКТ ПОДАЦИ

Назив органа: Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине
Директор: Дејан Авдаловић
Адреса: Булевар Михајла Пупина 16, 21 000 Нови Сад, Србија
Телефон: 021 488 18 18
Факс: 021 488 18 23
Електронска пошта: srp.office@vojvodina.gov.rs
Радно време: 8.00–16.00
Интернет презентација Службе: www.srp.vojvodina.gov.rs

Овлашћено лице за поступање по захтеву на слободан приступ информацијама од јавног значаја: Мирослав Велимировић
Телефон: 021 488 18 33
Електронска пошта: srp.office@vojvodina.gov.rs