Odluka o Stručnoj službi za realizaciju programa privrednog razvoja AP Vojvodine („Sl. List APV” broj 31/2004, 20/2007, 4/2010 i 2/2013)

ODLUKA
O STRUČNOJ SLUŽBI ZA REALIZACIJU PROGRAMA PRIVREDNOG RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

(«Sl. list APV» broj: 31/2004, 20/2007, 4/2010 i 2/2013)

Član 1.

Obrazuje se samostalna Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Stručna služba).

Član 2.

Stručna služba će obavljati poslove vezane za realizaciju prioriteta iz Programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 2004-2012. godine (u daljem tekstu: Program), kao i poslove vezane za realizaciju drugih razvojnih projekata (u daljem tekstu: projekti), a naročito poslove, koji se odnose na:

 • definisanje procedura i koordiniranje implementacije aktivnosti programa i projekata;
 • planiranje, obračunavanje i izvršenje budžetskih i donatorskih sredstava programa i projekata;
 • ugovaranje i praćenje realizacije ugovornih obaveza programskih aktivnosti;
 • pripremanje finansijskih i drugih izveštaja o realizaciji aktivnosti;
 • saradnju sa donatorima iz inostranih zemalja, republičkim i pokrajinskim organima, organizacijama i službama u cilju implementacije aktivnosti programa i projekata;
 • druge organizacione, normativno-pravne, finansijsko-materijalne, stručno operativne poslove u cilju realizacije programa i projekata.

»Stručna služba će obavljati i poslove vezane za finansiranje i praćenje realizacije aktivnosti pravnih lica nastalih na osnovu Programa iz stava 1. ovog člana u periodu 2004-2012. godina i to:

 • FOND ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI («VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP»), sa sedištem u Novom Sadu, Narodnog fronta 23D,
 • EDUKATIVI CENTAR ZA OBUKE U PROFESIONALNIM I RADNIM VEŠTINAMA, NOVI SAD, Industrijska broj 3, Novi Sad,
 • INFORMATIVNI CENTAR ZA POSLOVNU STANDARDIZACIJU I SERTIFIKACIJU , Novi Sad, Bulevar oslobođenja 81/10,
 • DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU poslovni inkubator zrenjanin “business incubator zrenjanin”, sa sedištem u Zrenjaninu,ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 2,
 • DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU poslovni inkubator SUBOTICA “szabadkai ÜZLETI INKUBÁTOR – business incubator SUBOTICA”, sa sedištem u Subotici, ulica Magnetna polja broj 6,
 • POSLOVNI INKUBATOR NOVI SAD- business incubator NOVI SAD DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD, Vojvođanskih Brigada 28,
 • Poslovni inkubator doo “ÜZLETI INKUBÁTOR KFT“SENTA – ZENTA, sa sedištem u Senti, ulica Petefi Šandora broj 54,

a na osnovu godišnjeg programa rada istih.“

Član 3.

Stručna služba ima status pravnog lica.

Član 4.

Sredstva za rad Stručne službe obezbeđuju se u budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Član 5.

Stručna služba ima svoj pečat.

Član 6.

Radom Stručne službe rukovodi direktor.

Direktor Stručne službe predstavlja Stručnu službu i za svoj rad i rad Stručne službe odgovara Vladi Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Direktor Stručne službe obezbeđuje sve potrebne uslove za rad Stručne službe, prati izvršenje poslova i raspolaže sredstvima za njen rad.

Direktora Stručne službe u njegovoj odsutnosti zamenjuje lice koje on ovlasti i zastupa ga u poslovima koje mu poveri.

Član 7.

Direktora Stručne službe postavlja na četiri godine i razrešava Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Član 8.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe uređuju se radna mesta sa brojem izvršilaca i druga pitanja unutrašnje organizacije i rada Stručne službe.

Saglasnost na pravilnik iz stava 1. ovog člana daje Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Član 9.

Na organizaciju i rad Stručne službe u pogledu ovlašćenja i odgovornosti direktora, kao i u pogledu prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih lica, primenjuju se propisi koji važe za pokrajinske organe uprave.

Član 10.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine”.