Одлука о Стручној служби за реализацију програма привредног развоја АП Војводине („Сл. Лист АПВ” број 31/2004, 20/2007, 4/2010 и 2/2013)

ОДЛУКА
О СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

(«Сл. лист АПВ» број: 31/2004, 20/2007, 4/2010 и 2/2013)

Члан 1.

Образује се самостална Стручна служба за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Стручна служба).

Члан 2.

Стручна служба ће обављати послове везане за реализацију приоритета из Програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине за период 2004-2012. године (у даљем тексту: Програм), као и послове везане за реализацију других развојних пројеката (у даљем тексту: пројекти), а нарочито послове, који се односе на:

 • дефинисање процедура и координирање имплементације активности програма и пројеката;
 • планирање, обрачунавање и извршење буџетских и донаторских средстава програма и пројеката;
 • уговарање и праћење реализације уговорних обавеза програмских активности;
 • припремање финансијских и других извештаја о реализацији активности;
 • сарадњу са донаторима из иностраних земаља, републичким и покрајинским органима, организацијама и службама у циљу имплементације активности програма и пројеката;
 • друге организационе, нормативно-правне, финансијско-материјалне, стручно оперативне послове у циљу реализације програма и пројеката.

»Стручна служба ће обављати и послове везане за финансирање и праћење реализације активности правних лица насталих на основу Програма из става 1. овог члана у периоду 2004-2012. година и то:

 • ФОНД ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ («VOJVODINA INVESTMENT PROMОTION – VIP»), са седиштем у Новом Саду, Народног фронта 23Д,
 • ЕДУКАТИВИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА, НОВИ САД, Индустријска број 3, Нови Сад,
 • ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ , Нови Сад, Булевар ослобођења 81/10,
 • ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ пословни инкубатор зрењанин “business incubator zrenjanin”, са седиштем у Зрењанину,улица Краља Александра I Карађорђевића број 2,
 • ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ пословни инкубатор СУБОТИЦА “szabadkai ÜZLETI INKUBÁTOR – business incubator SUBOTICA”, са седиштем у Суботици, улица Магнетна поља број 6,
 • POSLOVNI INKUBATOR NOVI SAD- business incubator NOVI SAD DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD, Vojvođanskih Brigada 28,
 • пословни инкубатор доо “ÜZLETI INKUBÁTOR KFT“СЕНТА – ZENTA, са седиштем у Сенти, улица Петефи Шандора број 54,

а на основу годишњег програма рада истих.“

Члан 3.

Стручна служба има статус правног лица.

Члан 4.

Средства за рад Стручне службе обезбеђују се у буџету Аутономне Покрајине Војводине.

Члан 5.

Стручна служба има свој печат.

Члан 6.

Радом Стручне службе руководи директор.

Директор Стручне службе представља Стручну службу и за свој рад и рад Стручне службе одговара Влади Аутономне Покрајине Војводине.

Директор Стручне службе обезбеђује све потребне услове за рад Стручне службе, прати извршење послова и располаже средствима за њен рад.

Директора Стручне службе у његовој одсутности замењује лице које он овласти и заступа га у пословима које му повери.

Члан 7.

Директора Стручне службе поставља на четири године и разрешава Влада Аутономне Покрајине Војводине.

Члан 8.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Стручне службе уређују се радна места са бројем извршилаца и друга питања унутрашње организације и рада Стручне службе.

Сагласност на правилник из става 1. овог члана даје Влада Аутономне Покрајине Војводине.

Члан 9.

На организацију и рад Стручне службе у погледу овлашћења и одговорности директора, као и у погледу права, обавеза и одговорности запослених лица, примењују се прописи који важе за покрајинске органе управе.

Члан 10.

«Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».