Finansijski plan Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine za 2015.

Na osnovu odredaba člana 2. tačka 3, člana 28, člana 41. i člana 50. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj:54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ispravka, 108/2013, 142/2014 i 68/2015-dr.zakon) i č lana 12. Pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015.godinu, („Sl. list AP Vojvodine“, broj:42/2015) i odobrenja o preusmeravanju aproprijacija utvrđenih Pokrajinskom skupštinskom
odlukom o budžetu APV za 2015.godinu, broj:102-401-200/2015-01-27 dana 14.09.2015.godine, Direktor Službe za realizaciju programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine, donosi dana 13.oktobra 2015.godine

FINANSIJSKI PLAN
Službe za realizaciju programa razvoja Autonomne pokrajine
Vojvodine za 2015. godinu