Budzet

Finansijski plan Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine za 2016.

Na osnovu odredaba člana 2. tačka 3, člana 28, člana 41. i člana 50. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 63/2013-ispravka, 108/2013, 142/2014, 68/2015-dr. zakon i 103/2015) i člana 32. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu, („Sl. list AP Vojvodine“, broj:54/2015 […]

Pročitaj više >

Finansijski plan Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine za 2015.

Na osnovu odredaba člana 2. tačka 3, člana 28, člana 41. i člana 50. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj:54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ispravka, 108/2013, 142/2014 i 68/2015-dr.zakon) i č lana 12. Pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015.godinu, („Sl. list AP Vojvodine“, broj:42/2015) i odobrenja o preusmeravanju […]

Pročitaj više >