Организациона структура

Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине, Број: 123-021-29/2016, који је донео директор Службе дана 23.03.2016. године, на који је сагласност далa Покрајинска влада решењем број 021-29/2016 од 8. априла 2016. године, Служба је организована као јединствена организациона јединица.

Службом руководи директор Дејан Авдаловић, дипломирани економиста, постављен од Покрајинске владе.

Према важећем Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, у Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине, систематизовано је шест радних места са шест извршиоца и то:

  • директор,
  • самостални стручни сарадник I за координирање програма,
  • самостални стручни сарадник II за финансијске и студијско-аналитичке послове,
  • самостални стручни сарадник за финансијске послове и праћење реализације програма,
  • самостални стручни сарадник за финансијско-материјалне послове и
  • виши референт за финансијске и административне послове.

Шематски приказ унутрашње организације и систематизације радних места у Служби

Organizaciona sema sluzbe

Подели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone