Организациона структура службе

Служба је организована као јединствена организациона јединица. Службом руководи в.д. директор Дејан Авдаловић, дипломирани економиста, постављен решењем Покрајинске владе.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине,број:123-021-36/2022, донео је директор Службе дана 26.09.2022. године, на који је сагласност далa Покрајинска влада решењем 127 број 021-36/2022 од 23. новембра 2022. године.

На Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине, сагласност је далa Покрајинска влада решењем 127 број 112-63/2023 од 25. јануара 2023. године.

Према Правилнику је систематизовано пет радних места и то:

  • службеник на положају : 1 – директор и
  • извршилаца: 4 – разврстани у звања: самостални саветник -1, саветника -3.

ПРАВИЛНИК – преузмите документ

ПРИКАЗ РАДНИХ МЕСТА

I Приказ радних места службеника на положају:

 

Ред.бр. Назив радног места Број систематизованих радних места Број службеника
 1 Директор 1 1

 

II Приказ радних места извршилаца разврстаних у звања:

 

Ред.бр. Назив радног места Број систематизованих радних места Број службеника
2. Самостални саветник 1 1
3. Саветник 3 3

 

У К У П Н О: I + II 5 5