Finansijski plan Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine za 2016.

Na osnovu odredaba člana 2. tačka 3, člana 28, člana 41. i člana 50.
Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj: 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 63/2013-ispravka,
108/2013, 142/2014, 68/2015-dr. zakon i 103/2015) i člana 32. Pokrajinske
skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za
2016. godinu, („Sl. list AP Vojvodine“, broj:54/2015 ), Direktor Službe za
realizaciju programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine, donosi dana
14. januara 2016. godine

FINANSIJSKI PLAN
Službe za realizaciju programa razvoja
Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu