Финансијски план Службе за реализацију програма развоја АП Војводине за 2016.

На основу одредаба члана 2. тачка 3, члана 28, члана 41. и члана 50.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 63/2013-исправка,
108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана 32. Покрајинске
скупштинске oдлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2016.годину, („Сл. лист АП Војводине“, број: 54/2015), Директор Службе за
реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине, доноси дана
14. јануара 2016. године

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Службе за реализацију програма развоја
Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину