ЦЕНТАР ЗА СТРАТЕШКА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА – CESS

Циљеви програма:

  • Анализа социо-економске ситуације у АП Војводини и унапређење регионалног развоја
  • Реализација емпиријских истраживања на пољу социо-економског развоја АП Војводине
  • Стварање услова за развој примењене економске науке кроз предвиђање економских и технолошких трендова и проучавање њиховог утицаја на привредну структуру АП Војводине
  • Сарадња са институцијама које обављају сличну делатност у суседним земљама и у земљама чланицама ЕУ у циљу унапређења интеррегионалне сарадње
  • Подизање апликативних и апсорпционих капацитета региона кроз пружање подршке потенцијалним апликантима у конкурисању за средства из фондова Европске уније.

Носилац програма: Покрајински секретаријат за привреду