ИНТЕГРИСАНА КВАЛИФИКАЦИОНА ШЕМА – IQS

Циљеви програма:

Основни циљ Прогрма је унапређење квалитета и коришћења људских ресурса што ће се остварити кроз:

  • стручно оспособљавање, доквалификација, преквалификација, односно стицање додатних знања и вештина незапослених и потенцијално незапослених лица,
  • повећање нивоа знања незапослених и ускоро незапослених лица (тзв. технолошких вишкова) ради њиховог лакшег повратка у свет рада,
  • обуке оних који планирају да започну сопствени посао,
  • помоћ предузећима да путем усавршавања сопственог менаџмента повећају конкурентност,
  • оспособљавање, доквалификација, преквалификација, односно стицање додатних знања и вештина незапослених и потенцијално незапослених лица.
  • обуку предузетника-почетника, за вођење сопственог посла, али и за усвршавање менаџмента у постојећим предузећима,
  • подршку и подстицање развоја регионалних центара за обуку.

Носилац програма: Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова