КОМАСАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА – ASC

Циљеви програма:

  • комасација пољопривредног земљишта, креирајући земљишне поседе који ће се ефикасније искоришћавати
  • груписање пољопривредног поседа у мањи број парцела правилнијег облика
  • успостављање нове организације атара, пројектовње и изградња нове путне и каналске мреже неопходне за наводњавање и одводњавање
  • добијање података о простору у дигиталном облику који су неопходни за разна пројектовања у простору
  • израда новог пројекта намене површина
  • успешно решавање свих имовинско-правних односа и израда катастра непокретности
  • стварање ажурне подлоге за урбанистичка пројектовања у атару и насељу
  • израда комплетног катастра непокретности

Уређење пољопривредног земљишта је основна претпоставка бављења пољопривредном производњом. Поступак комасације је најбољи начин да се уређењу пољопривредног земљишта приступи на комплексан начин, што подразумева укрупњавање парцела, премер подручја, изградњу и реконструкцију путне и каналске мреже.

Оправданост програма се огледа у његовој свеобухватности у решавању многих проблема на територији на којој поступак комасације буде примењен. Спроведен поступак комасације треба да резултира побољшањем услова за обављање пољопривредне производње, смањењем броја парцела, повећањем величине парцела. Истовремено, створиће се услови за изградњу нове путне и каналске мреже, израдиће се катастар непокретности, добиће се подаци о простору у дигиталном облику, а решиће се и проблеми у имовинско правним односима.

Носилац програма: Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду