Надлежности службе

Скупштина Аутономне покрајине Војводине је на седници од 04. априла 2014. године донела Програм развоја АП Војводине за период 2014-2020. година са Акционим планом за реализацију приоритета програма развоја АП Војводине 2014-2020. године („Службени лист АПВ”, број 13/2014).

У циљу реализације наведеног Програма развоја Аутономне покрајине Војводине за период 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године, предвиђено је да Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине обавља послове координирања, мониторинга и извештавања везане за реализацију истог.

Покрајинска влада на седници од 10.12.2014. године је донела Одлуку о образовању Службе за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине, којом је предвиђено да иста ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу АП Војводине а примењиваће се од 01.01.2015. године.

     Чланом 1. наведене Одлуке је предвиђено да Стручнa службa за реализацију програма привредног развоја Аутономне покрајине Војводине образована Одлуком о Стручној служби за реализацију програма привредног развоја Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 31/2004, 20/2007, 4/2010 и 2/2013), наставља да ради под називом Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине.

     Чланом 2. наведене Одлуке, предвиђено је да Служба обавља послове координирања, мониторинга и извештавања везане за реализацију Програма развоја Аутономне покрајине Војводине за период 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године.

Служба наставља да обавља послове везане за финансирање и праћење реализације активности правних лица насталих на основу Програма привредног развоја Аутономне покрајине Војводине за период 2004-2012. године, а на основу њихових годишњих програма рада и то:

  • Фонд за подршку инвестиција у Војводини („Vojvodina Investment Promоtion – VIP”), са седиштем у Новом Саду, Народног фронта 23Д,
  • Едукативи центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, Индустријска број 3, Нови Сад,
  • Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију, Нови Сад, Булевар ослобођења 81/10,
  • Друштво са ограниченом одговорношћу Пословни инкубатор Зрењанин („Business incubator Zrenjanin”), са седиштем у Зрењанину, улица Краља Александра I Карађорђевића број 2,
  • Друштво са ограниченом одговорношћу Пословни инкубатор Суботица („Szabadkai üzleti inkubátor – Business incubator Subotica”), са седиштем у Суботици, улица Магнетна поља број 6,
  • Пословни инкубатор Нови Сад („Business incubator Novi Sad”) Друштво са ограниченом одговорношћу Нови Сад, Војвођанских Бригада 28 и
  • Пословни инкубатор Сента доо („Üzleti inkubátor KFT Zenta”), са седиштем у Сенти, улица Петефи Шандора број 54.

Служба обавља и послове везане за реализацију других развојних пројеката.

Због потребе координирања и праћења рада покрајинских секретаријата и осталих учесника у реализацији наведеног Програма, Покрајиинска влада је донела Одлуку о образовању Координационог тела за реализацију Програма развоја АП Војводине („Службени лист АПВ”, број 27/2014 и 20/2015). Чланом 7. наведене Одлуке предвиђено је да ће за потребе Координационог тела, административне и оперативне послове обављати Стручна служба за реализацију програма привредног развоја Аутономне покрајине Војводине.

Подели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone