Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја АП Војводине

На основу члана 6.став 3. Одлуке о Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 51/2014) и члана 21. Покрајинске уредбе о утврђивању звања и занимања запослених у покрајинским органима и о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места (“Службени лист АПВ” број 24/2012, 35/2012, 16/2014, 40/2014, 1/2015 и 20/2015), директор Службe за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине, доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
у Служби за реализацију програма развоја
Аутономне покрајине Војводине