Документи

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја АП Војводине септембар 2022

Прочитај више >

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја АП Војводине јануар 2020

Прочитај више >

Кодекс понашања службеника и намештеника у покрајинским органима 2017

КОДЕКС ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА У ПОКРАJИНСКИМ ОРГАНИМА (“Сл. лист АП Воjводине”, бр. 54/2017) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет кодекса Члан 1 Овим кодексом прописуjу се правила понашања коjих се при обављању послова из свог делокруга мораjу придржавати службеници и намештеници (у даљем тексту: запослени) у покраjинским органима управе (покраjински секретариjати и покраjинске посебне управне организациjе), Секретариjату […]

Прочитај више >

Финансијски план Службе за реализацију програма развоја АП Војводине за 2016.

На основу одредаба члана 2. тачка 3, члана 28, члана 41. и члана 50. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана 32. Покрајинске скупштинске oдлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016.годину, („Сл. лист АП Војводине“, број: 54/2015), […]

Прочитај више >

Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја АП Војводине

На основу члана 6.став 3. Одлуке о Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 51/2014) и члана 21. Покрајинске уредбе о утврђивању звања и занимања запослених у покрајинским органима и о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места (“Службени лист АПВ” број 24/2012, 35/2012, 16/2014, 40/2014, 1/2015 и 20/2015), […]

Прочитај више >

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја АП Војводине

На основу члана 9.став 1. Одлуке о Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 51/2014), и члана 21. Покрајинске уредбе о утврђивању звања и занимања запослених у покрајинским органима и о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места (“Службени лист АПВ” број 24/2012, 35/2012, 16/2014, 40/2014 и 1/2015), директор […]

Прочитај више >

Финансијски план Службе за реализацију програма развоја АП Војводине за 2015.

На основу одредаба члана 2. тачка 3, члана 28, члана 41. и члана 50. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број:54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др.закон) и ч лана 12. Покрајинске скупштинске oдлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015.годину, („Сл. лист АП Војводине“, број:42/2015) и одобрења о преусмеравању […]

Прочитај више >

Одлука о Служби за реализацију програма развоја АП Војводине („Службени лист АПВ” број 51/2014)

На основу члана 33., 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској влади („Службени лист АПВ“ број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној дана 10. децембра 2014. године, донела је ОДЛУКУ О СЛУЖБИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ Члан 1. Стручнa службa за реализацију програма привредног развоја Аутономне покрајине Војводине образована […]

Прочитај више >

Одлука о Стручној служби за реализацију програма привредног развоја АП Војводине („Сл. Лист АПВ” број 31/2004, 20/2007, 4/2010 и 2/2013)

ОДЛУКА О СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ («Сл. лист АПВ» број: 31/2004, 20/2007, 4/2010 и 2/2013) Члан 1. Образује се самостална Стручна служба за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Стручна служба). Члан 2. Стручна служба ће обављати послове везане за реализацију приоритета из Програма привредног […]

Прочитај више >