Буџет

Финансијски план Службе за реализацију програма развоја АП Војводине за 2016.

На основу одредаба члана 2. тачка 3, члана 28, члана 41. и члана 50. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана 32. Покрајинске скупштинске oдлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016.годину, („Сл. лист АП Војводине“, број: 54/2015), […]

Прочитај више >

Финансијски план Службе за реализацију програма развоја АП Војводине за 2015.

На основу одредаба члана 2. тачка 3, члана 28, члана 41. и члана 50. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број:54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др.закон) и ч лана 12. Покрајинске скупштинске oдлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015.годину, („Сл. лист АП Војводине“, број:42/2015) и одобрења о преусмеравању […]

Прочитај више >