Извештај о раду 2004-2007.

Децембра 2003. године, Скупштина АП Војводине је усвојила стратешки документ «Програм привредног развоја АП Војводине», а у јуну 2004. године, донела је Одлуку о утврђивању листе 14 приоритетних програма и о висини потребних средстава за њихову реализацију. Стручну службу за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине основало је Извршно веће АП Војводине, 1. децембра 2004. године, ради обављања послова потребних за реализацију 14 приоритетних програма из Програма привредног развоја АП Војводине за период 2004-2009.године.

У оквиру својих редовних активности, Стручна служба је у протеклом трогодишњем периоду обављала стручне, организационе и административне послове неопходне за реализацију Програма привредног развоја. Активно је учествовала у дефинисању процедура, координирању активности и стварању осталих претпоставки неопходних за имплементацију програма. Да би омогућила реализацију Програма привредног развоја, Стручна служба је учествовала у припреми Нацрта односно предлога наведених Одлука:

– Одлуке о начину реализације програма привредног развоја АП Војводине за период од 2004-2007.године,

– Нацрта Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању листе програма за реализацију приоритета из Програма привредног развоја АП Војводине за период од 2004-2007. године,

– Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о стручној служби за реализацију програма привредног развоја АП Војводине,

– Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о начину реализације програма привредног развоја АП Војводине за период од 2004-2007. године,

– Предлога Одлуке о образовању координационе групе за рад на имплементацији приоритетних програма привредног развоја АП Војводине

– Предлога Одлуке о престанку важења Одлуке о образовању радног тела – канцеларије за техничку подршку имплементације плана привредног развоја АП Војводине.

Са представницима Аустријске агенције за развој, Стручна служба је учествовала у изради Споразума о додели средстава за финансирање пројекта «Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине». Споразум о додели средстава за финансирање пројекта, 17. јануара 2007. године, потписали су председник Извршног Већа мр Бојан Пајтић, министар спољних послова Републике Аустрије Урсула Пласник и генерални директор Аустријске агенције за развој амбасадор Мајкл Линхарт. Обезбеђена је подршка Програму привредног развоја АП Војводине у износу од 5 милиона евра.

Стручна служба је закључила 405 уговора, спровела је 58 поступака јавних набавки, објавила 22 конкурса, прибавила и дала 85 мишљења, донела 985 решења о преносу средстава, припремала буџете програма и пратила њихово извршење, учествовала у раду комисија, пратила реализацију уговорених обавеза, сарађивала са покрајинским секретаријатима – носиоцима програма, координирала рад менаџера програма и свих других лица ангажованих на реализацији програма, припремала неопходне одлуке, извештаје и информације. Због реализације Програма привредног развоја АП Војводине, спровођења одлука и примене закона, остварена је сарадња са многобројним републичким  и покрајинским органима, организацијама и службама, локалним самоуправама, научним установама, заводима, јавним предузећима, привредним коморама, сајмовима, и многим другим субјектима.

Укупан Буџет Програма привредног развоја износи 31 милион еура, а од наведеног износа, од новембра 2004. године до новембра 2007. године, утрошено 4.832.586,14 еура.

У протекле три године, током реализације Програма привредног развоја, остварени су следећи ефекти:

 • 337 малих и средњих предузећа добило је подстицајна средстава за:

– суфинансирање пројеката увођења и сертификације система HACCP  i ISO 22000 система менаџмента безбедности хране;

– суфинансирање набавке и монтаже, или реконструкцију енергетске опреме за коришћење отпадне биомасе из пољопривреде у енергетске сврхе АП Војводине;

– субвенционисање трошкова учешћа компанија на сајмовима у Европи;

– суфинансирање сертификационих система менаџмента квалитетом, у складу са JUS ISO 9001 и менаџмента заштитом животне средине у складу са JUS ISO 14001;

– субвенционисање самозапошљавања и новог запошљавања.

 • 1163 полазника обуке (назапослених лица  и представника малих и средњих предузећа) едуковано је у следећим областима:

– основна и специјалистичка информатичка обука;

– обука предузетника-почетника за вођење и унапређење сопственог пословања;

– обука за примену стандарда ISO 9001 и ISO 14001;

– обука из управљања безбедношћу хране.

У току је припрема информатичке обуке за још 315 незапослених лица.

 • 24 општине су добиле подстицајна средства за:

суфинансирање реконструкције јавне расвете;

– суфинансирање адаптације, или санације основних школа и предшколских установа у оквиру спровођења мера енергетске ефикасности;

– суфинансирање поступка комасације;

– суфинансирање израде плана детаљне регулације марина на Дунаву.

 • Израђено је 49 пројеката и студија које чине полазни основ за реализацију Програма привредног развоја.

Поред наведеног реализовано је и низ других активности :

 1. Програм «Подршка трансферу нових технологија» – BNT

Израђен је стратешки документ “Основни правци технолошког развоја АП Војводине” који је, 20. марта 2007. године, усвојен на седници Скупштине АП Војводине. Документ садржи главне стратешке правце технолошког развоја Покрајине у наредних 10 година у области рачунарства, комуникација и аутоматизованих система; биотехнологије и производње хране; енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије; екологије и хемијског инжењерства; нових технологија у медицини и фармацији,као и у области нуклеарне технологије и нових материјала.

У току је израда Програма имплементације стратегије “Основни правци технолошког развоја АП Војводине” у наведеним областима.

 

 1. Програм «Фонд за оснивање пословних инкубатора» BBI

Основана су два пословна инкубатора и то у Зрењанину и у Суботици. Пословни инкубатор у Зрењанину фокусиран је на сектор развоја софтвера и информатичких делатности, а инкубатор у Суботици оријентисан на производњу и услужни сектор. Идеја је да се кроз пословне инкубаторе, развојем нових предузећа, подржи процес привредног и друштвеног развоја региона и на тај начин обезбеди кључни фактор за економски раст региона. Отварању инкубатора је претходила  израда Студије изводљивости за оснивање пословних инкубатора и израда Генералног плана развоја пословне и иновационе инфраструктуре у АП Војводини.

 

 1. Програм «Шема пословне стандардизације и сертификације» BSC

Реализована је обука за 207 представника малих и средњих предузећа за примену стандарда ISO 9001 и ISO 1400 као и едукација  запослених у Извршном већу. Подстицајна средстава за суфинансирање сертификационих система менаџмента квалитетом, у складу са JUS ISO 9001 и менаџмента заштитом животне средине у складу са JUS ISO 14001, добило је 53 малих и средњих предузећа. У 10 предузећа извршено је оцењивање усаглашености менаџмента квалитетом и менаџмента заштитом животне средине са захтевима стандарда JUS ISO 9001 и JUS ISO 14001. Урађена је мултимедијална презентација Програма BSC и стручни превод европских стандарда са енглеског на српски језик. У националном стручном часопису TQM, објављен је досадашњи ток имплементације Програма.

 

 1. Програм «Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа» APF

Подстицајна средства за суфинансирање пројеката увођења и сертификације HACCP i ISO 22000  система безбедности хране, по расписаним конкурсима, добило је 60 предузећа из области производње и прераде хране.

 

 1. Програм «Комасација пољопривредног земљишта»ASC

На основу конкурса, извршен је одабир општина, у којима се суфинансира поступак комасације. Одабране су општине Опово и Бач, у којима је поступак комасације у току. У оквиру програма финансирана је и израда Анализе потребе уређења пољопривредног земљишта комасацијом на територији АП Војводине, коју је израдио Републички геодетски завод. 

 1. Програм «Фонд за подршку промоцији извоза»BPF

Објављено је осам конкурса за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на сајмовима у Европи. Право на субвенције је остварило 107 малих и средњих предузећа и предузетника који се баве производном и туристичком делатношћу, извозника и потенцијалних извозника. Из средстава Фонда је суфинансиран заједнички наступ војвођанских компанија на 39.и 40. Међународном сајму привреде у Цељу, наступ војвођанске туристичке привреде на сајаму ИТБ (туристичка берза) у Берлину и на Сајму туризма у Будимпешти.

 

 1. Програма «Е-Војводина»

Израђени су пројекти: «Спецификација информационих захтева интранет система за Извршно веће и Скупштину АП Војводине», Пројекат «Софтверска архитектура за Е-Војводину», Пројекат «Политика и стандарди за коришћење информационо-комуникационих технологија у покрајинским и општинским институцијама АП Војводине», Пројекат «Рачунарско–комуникациона инфраструктура Е–Војводине», Пројекат «Спецификација информационих захтева јавних сервиса система Е-Војводина».

Реализована је изградња локалне рачунарске мреже објеката Скупштине и Извршног већа, којом се обезбеђује јединствена инфраструктура за пренос података у објектима Извршног већа и Скупштине АП Војводине.

Завршено је софтверско решење Портала система јавних сервиса АП Војводине, којим се  обезбеђују јединствене приступне тачке за све јавне сервисе који се реализују у систему јавних сервиса АПВ. Завршена је израда и увођење апликације за праћење седница Извршног већа АПВ као и библиотечки софтверски систем BISIS у библиотеци ИВ АП Војводине.

 

 1. Програм «Пројекат енергетске ефикасности»EEP

Извршена је анализа тренутне потрошње енергије, као и могућност примене нових и проверених енергетских технологија у индустрији и комуналној енергетици у Војводини и утврђене су мере за повећање енергетске ефикасности. По расписаном конкурсу, 5 привредних субјеката добило је подстицајна средства за суфинансирање набавке и монтаже, или реконструкцију енергетске опреме за коришћење отпадне биомасе из пољопривреде у енергетске сврхе.

По расписаном конкурсу издвојена су подстицајна средства за суфинансирање реконструкције јавне расвете у седам општина. Суфинансирана је адаптација и санација основних школа и предшколских установа у оквиру спровођења мера енергетске ефикасности у зградарству, у осам општина. Извршено је проширење експерименталног полигона даљинског очитавања и управљања потрошњом електричне енергије у ЕД Рума и ЕД Нови Сад. Набављена је опрема за мерење енергетских параметара за потребе Факултета техничких наука.

 

 1. Програм «Пилот пројекат водоснабдевања»WSP

Урађен је генерални ремонт електро и машинске опреме агрегата црпне станице Богојево и  генерални ремонт једног агрегата на црпној станици Бездан II. Израђен је Генерални пројекат и Главни пројекат црпне станице Бездан I,  Предходна студија оправданости за израду Главног пројекта црпне станице Бездан I, а у току је израда Iдејног пројекта са студијом оправданости за изградњу новог водозахвата црпне станице Бездан I. У току је и  ремонт елекро-машинске опреме црпне станице Бездан II.

 

 1. Програм «Фонд за подршку инвестиција у Војводини  Vojvodina Investment Promotion VIP»

            Уз помоћ UNKTDA-a, израђена је Стратегија за промоцију инвестиција VIP Fonda, која представља смерницу његовог даљег развоја, ради што већег прилива директних страних инвестиција. Велика је важност Водича за подршку страних инвестиција, који локалне самоуправе у Војводини користе свакодневно у свом раду са потенцијалним страним инвеститорима.

 1. Програм «Пројекат развоја наутичког туризма»NTD

ЈП «Завод за урбанизам Војводине», израдио је «Студију мрежа марина на Дунаву у АП Војводини». Студија представља основ за утврђивање потенцијалних локација, категоризације и садржаја марина, примарног уређења и изградње основног наутичког пута Дунавом кроз Војводину. Седам општина је добило бесповратна подстицајна средства за суфинанасирање израде планова детаљне регулације за изградњу марина на Дунаву.

 

12.Програм «Iнтегрисана квалификациона шема»IQS

Iзвршена је информатичка, основна и специјалистичка обука за 504 незапослена лица у 21 општини, као и обука за 300 предузетника-почетника, у 10 општина, за вођење и унапређење сопственог пословања. У току је основна информатичка обука још 315 незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад, Суботица, Зрењанин, Кикинда, Панчево, Сомбор и Сремска Митровица.

 1. Програм «Шема субвенционисања трошкова рада« LCS

Средства програма усмеравају се  на субвенције за ново запошљавање и за самозапошљавање путем расписаних конкурса. Субвенције за ново запошљавање су намењене послодавцима који незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање примају у радни однос на неодређено време са пуним радним временом. Субвенције за самозапошљавање намењене су теже запошљивим категоријама незапослених лица са евиденције, која могу обезбедити услове за сопствено запошљавање оснивањем предузећа, радње, агенције или других облика пословног организовања.

На основу овог програма укупно 136 незапослених лица ће у 2007 години засновати радни однос.

 1. Програм «Центар за стратешко економска истраживања Војводина –ЦЕСС”

Центар се у протеклом трогодишњем периоду бавио истраживачким, едукативним, и апликативним активностима. Iзрадио је следеће студије: “Програм привредног развоја АП Војводине – новелирана еx-пост анализа привреде АП Војводине”; “Анализа стања сектора МСП у АП Војводини”; “Анализа стања великих индустријских система у АП Војводини”; “План развоја општине Сента (2007.–2013.)”; «Стратегија одрживог развоја општине Житиште 2008-2013». Учествовали су у изради «Стратегија развоја високог образовања у АП Војводини».

Центар је покренуо  објављивање часописа за регионалну политику и развој «ЦЕСС Магазин» и  одржао многобројне едукативне радионице, семинаре и конференције.

Активности су обухватале аплицирање у оквиру фондова ЕУ, техничку подршку на изради апликација, учествовање на реализацији пројекта у оквиру фондова Европске уније. Аплицирано је за Пројекат «Смарт регион» и «Матриоска ААП».