ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ ВОДОСНАБДЕВАЊА – WSP

Циљеви програма:

  • Омогућавање адекватног водоснабдевања за све кориснике Хс ДТД у региону Бачке (локално становништво, наводњавање, индустрију, риболов, пловни пут, спорт и туризам)
  • Допринос побољшању еколошких услова ДТД канала и околних насеља (еколошки рационално преузимање и испуштање отпадних вода)
  • Индиректни подстицај развоја пољопривреде и прехрамбено-прерађивачке индустрије
  • Проширење путева водног саобраћаја и подстицај развоју локалне привреде и динамичка изградња у сагласности са потребама за водом
  • Заштита вода
  • Несметано функционисање постојећих водозахвата преко црпних станица.

Реализацијом програма обезбеђује се поуздано снабдевање водом Хс ДТД у Бачкој, а тиме и функционисање Хидросистема по свим пројектним наменама: одводњавање, наводњавање, снабдевање насеља индустрије и рибњака водом, пловидба, заштита квалитетна вода, риболов, спорт и туризам.

Носилац програма: Покрајински секретаријат за привреду