ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ – EEP

Циљеви програма:

  • рационалнија потрошња енергије у домаћинствима и у индустрији као и смањење загађења животне средине
  • израда плана искоришћавања енергије у Војводини, процена тренутне потрошње енергије
  • примена нових и проверених енергетских технологија
  • покретање и имплементација програма енергетске ефикасности у свим енергетским секторима у Војводини
  • обука и образовање у области енергетске ефикасности

Пројекат енергетске ефикасности темељи се на чињеници да наша земља као енергетски дефицитарно подручје, у наредном периоду мора уложити значајне напоре за изналажење нових енергетских извора. Поред напора на обезбеђењу потребних количина конвенционалних горива (нафте, гаса и угља), потребно је интензивирати енергетску штедњу путем повећања енергетске ефикасности постројења и обезбедити шире коришћење обновљених односно неконвенционалних енергетских извора: хидро енергије, биомасе, биогаса, геотермалне енергије, соларне енергије, енергије ветра и др. Осим тога потребно је планирати изградњу нових и реконструкцију постојећих енергетских постројења применом нових технологија (когенерација, ветрогенератори, биогорива и др.)

Носилац програма: Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине