Кодекс понашања службеника и намештеника у покрајинским органима 2017

КОДЕКС ПОНАШАЊА

СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА У ПОКРАJИНСКИМ ОРГАНИМА

(“Сл. лист АП Воjводине”, бр. 54/2017)

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет кодекса

Члан 1

Овим кодексом прописуjу се правила понашања коjих се при обављању послова из свог делокруга мораjу придржавати службеници и намештеници (у даљем тексту: запослени) у покраjинским органима управе (покраjински секретариjати и покраjинске посебне управне организациjе), Секретариjату Покраjинске владе и стручним службама Покраjинске владе (у даљем тексту: покраjински органи) и начин праћења његове примене.

Члан 2

Све именице коjе се у овом кодексу користе у мушком роду, а имаjу и женски род, подразумеваjу и истовремено обухватаjу исте именице у женском роду.

Именице коjе означаваjу службене позициjе и функциjе у покраjинским органима користе се у облику коjи изражава пол лица коjе jе њихов носилац.

Циљ кодекса

Члан 3

Циљ овог кодекса jе утврђивање правила понашања запослених у покраjинским органима, као и упознавање jавности са овим правилима, ради успостављања односа траjног поверења грађана према покраjинским органима.

II ОПШТИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА КОДЕКСА

Законитост и непристрасност у раду

Члан 4

Запослени обавља своjу дужност у оквиру датог овлашћења, у складу са законом и другим прописом и поступа по правилима струке и одредбама овог кодекса.

Запослени не сме да се у приватном животу понаша на начин коjи га чини приjемчивим утицаjу других лица коjи се може одразити на законито и непристрасно вршење дужности.

Политичка неутралност

Члан 5

Запослени се у вршењу своjе дужности придржава начела политичке неутралности.

У службеним просториjама органа запослени не сме да носи и истиче обележjа политичких странака, нити њихов пропагандни материjал.

Запослени не сме да утиче на политичко опредељење других запослених.

Заштита jавног интереса

Члан 6

При доношењу одлука и вршењу дискреционих овлашћења запослени jе дужан да води рачуна о jавном интересу и релевантним чињеницама и не сме да делуjе на начин коjи га доводи у положаj обавезе враћања услуге неком физичком или правном лицу.

Спречавање сукоба интереса

Члан 7

У вршењу своjих послова запослени не сме да дозволи да његов приватни интерес дође у сукоб с jавним интересом.

Запослени jе дужан да води рачуна о стварном или могућем сукобу интереса и предузме мере предвиђене законом ради избегавања сукоба интереса.

Спречавање сукоба интереса при ступању на рад

Члан 8

Руководилац кадровске jединице органа, односно запослени задужен за кадровске послове у органу коjи нема кадровску jединицу, дужан jе да лице коjе се прима у радни однос пре ступања на рад упозна са законом предвиђеним ограничењима и забранама коjе имаjу за циљ спречавање сукоба интереса.

Поступање са поклоном

Члан 9

Запослени не сме да прими поклон, нити било какву услугу или другу корист за себе или друга лица у вршењу своjе дужности, осим протоколарног или пригодног поклона мање вредности сагласно прописима коjима се уређуjе спречавање сукоба интереса при вршењу jавних функциjа.

Уколико jе запосленом понуђен поклон или нека друга корист дужан jе да поклон или другу корист одбиjе, односно уручен поклон врати, да предузме радње ради идентификациjе лица и уколико jе могуће пронађе сведоке и да одмах, а наjкасниjе у року од 24 сати, о томе сачини службену забелешку и обавести непосредно претпостављеног.

Ако jе запослени у недоумици да ли се понуђени поклон може сматрати пригодним поклоном мање вредности дужан jе да о томе затражи мишљење од непосредно претпостављеног .

Поступање са повереним средствима

Члан 10

Запослени jе дужан да материjална и финансиjска средства коjа су му поверена у вршењу послова користи наменски, економично и ефикасно, искључиво за обављање послова и да их не користи за приватне сврхе.

Поступање са информациjама

Члан 11

У вршењу своjих послова запослени не може захтевати приступ информациjама коjе му нису потребне за обављање послова, а информациjе коjе су му доступне дужан jе да користи на прописани начин.

Запослени не сме да неовлашћено саопштава информациjе до коjих jе дошао у обављању своjих послова.

У обављању приватних послова запослени не сме да користи информациjе коjе су му службено доступне ради стицања погодности за себе или с њим повезана лица.

Заштита приватности

Члан 12

У циљу заштите приватности, запослени не сме да износи личне податке из евиденциjа коjе се воде о другом запосленом, осим у законом предвиђеним случаjевима.

Опхођење са странкама

Члан 13

У опхођењу са странкама запослени jе дужан да: поступа професионално, љубазно и пристоjно; покаже заинтересованост и стрпљење, посебно са неуком странком; благовремено и тачно даjе податке и информациjе, у складу са законом и другим прописом; пружа помоћ и даjе информациjе о надлежним органима за поступање по захтевима, као и о правним средствима за заштиту права и интереса; руководи се начелом jеднакости и не даjе привилегиjе зависно од било каквих своjстава и личних особина странке; с посебном пажњом поступа према особама с инвалидитетом и другим особама с посебним потребама; поштуjе личност и достоjанство странке.

Опхођење са претпостављенима и другим запосленима

Члан 14

У односима са претпостављеним, подређеним, другим запосленима, запослени поступа с дужном пажњом и поштовањем.

Запослени jе дужан да у односу са другим запосленима обезбеди потребну сарадњу, не омета процес рада, поспешуjе професионалне односе и радну атмосферу и да избегава радње коjе би имале штетне последице по углед органа.

Очување угледа покраjинског органа

Члан 15

Службеник на положаjу дужан jе да води рачуна да понашањем на jавном месту не умањи углед положаjа и органа и поверење грађана у покраjинске органе.

Забрана дискриминациjе и злостављања

Члан 16

Забрањено jе повлашћивање или ускраћивање запослених у њиховим правима или обавезама, посебно због расне, верске, полне, националне, политичке припадности или због неког другог личног своjства.

Забрањен jе било коjи вид злостављања на раду и у вези с радом, укључуjући и случаjеве сексуалног узнемиравања, вербално или невербално нежељено понашање из сфере полног живота коjим се вређа лични интегритет запосленог.

Стандарди одевања на раду

Члан 17

Запослени jе дужан да буде прикладно и уредно одевен и да своjим начином одевања на радном месту не нарушава углед покраjинског органа нити изражава своjу политичку, верску или другу личну припадност коjа би могла да доведе у сумњу његову непристрасност и неутралност.

Неприкладном одећом сматраjу се нарочито: непримерено кратке сукње, блузе са великим деколтеом или танким бретелама, изразито кратке или провидне блузе, кратке панталоне.

Запосленог коjи jе неприкладно одевен непосредни руководилац упозориће на обавезу поштовања овог кодекса у погледу одевања на радном месту и на могућност покретања дисциплинског поступка у случаjу поновљене повреде кодекса.

Заштита стандарда понашања и забрана мобинга

Члан 18

Запослени коjи сматра да се од њега или другог запосленог тражи да поступи на начин коjи ниjе у складу са овим кодексом о томе писмено обавештава руководиоца органа.

Запослени због тога не сме бити стављен у неповољниjи положаj у односу на друге запослене, нити изложен узнемиравању (мобинг) приликом обављања своjих дужности и остваривања права у органу.

Поштовање радног времена

Члан 19

Запослени jе дужан да поштуjе прописано радно време.

Запослени jе дужан да користи идентификациону легитимациjу, у складу са одлуком коjа регулише њену употребу.

III ПРИДРЖАВАЊЕ ОДРЕДАБА КОДЕКСА И JАВНОСТ КОДЕКСА

Придржавање одредаба Кодекса

Члан 20

Запослени су дужни да се придржаваjу одредаба овог кодекса.

Понашање запосленог супротно одредбама овог кодекса представља лакшу повреду радне дужности, осим ако jе законом одређено као тежа повреда радне дужности.

Сви запослени у покраjинским органима и лица коjа први пут засниваjу радни однос у покраjинским органима потврдиће давањем писаних изjава да су упознати са правилима понашања из овог кодекса.

Изjава из става 3. овог члана чини саставни део персоналног досиjеа запосленог. За спровођење овог кодекса одговоран jе руководилац покраjинског органа.

Грађани се због повреде овог кодекса могу притужбом обратити руководиоцу покраjинског органа.

Jавност Кодекса

Члан 21

Оваj кодекс се истиче на огласноj табли покраjинског органа. Кодекс се обjављуjе на интернет страници покраjинског органа.

IV ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ КОДЕКСА

Члан 22

Покраjински органи су дужни да Покраjинскоj влади поднесу извештаj о примени правила овог кодекса jедном годишње, наjкасниjе до 31. jануара за претходну годину.

Покраjински органи су дужни да на захтев Покраjинске владе, када за то постоjе оправдани разлози, доставе и ванредни извештаj или поjедине податке и информациjе неопходне за праћење примене Кодекса.

Извештаj обавезно садржи: броj запослених у покраjинском органу, броj поднетих притужби грађана на понашање запослених, врсте повреда овог кодекса на коjе се у притужбама указуjе, податке о покренутим дисциплинским поступцима и изреченим дисциплинским мерама против запослених због повреде овог кодекса, те оцену нивоа поштовања одредби овог кодекса од стране запослених.

Сви подаци и информациjе коjи се у покраjинским органима обрађуjу приликом сачињавања извештаjа о примени овог кодекса, достављаjу се Покраjинскоj влади, без навођења података о личности запослених обухваћених извештаjем.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23

Даном ступања на снагу овог кодекса престаjе да важи Одлука о Кодексу понашања у покраjинским органима (“Службени лист АПВ”, броj: 9/2013).

Члан 24

Оваj кодекс ступа на снагу осмог дана од дана обjављивања у “Службеном листу Аутономне покраjине Воjводине”.