Program privrednog razvoja AP Vojvodine 2004—2012.

Period realizacije: 2004—2012. godina

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine je 18. decembra 2003. godine usvojila strateški dokument „Program privrednog razvoja AP Vojvodine“, a 29. juna 2004. godine donela je Odluku o utvrđivanju liste programa za realizaciju prioriteta iz Programa privrednog razvoja AP Vojvodine. Lista prioriteta iz Programa privrednog razvoja AP Vojvodine se sastojala od  14 programa i to:

 1. Podrška transferu novih tehnologija (BNT), više >
 2. Fond za osnivanje poslovnih inkubatora (BBI), više >
 3. Šema poslovne standardizacije i sertifikacije (BSC), više >
 4. Fond za promociju izvoza poljoprivrednih proizvoda (APF), više >
 5. Komasacija poljoprivrednog zemljišta (ASC), više >
 6. Fond za podršku promociji izvoza (BPF), više >
 7. E-Vojvodina, više >
 8. Projekat energetske efikasnosti (EEP), više >
 9. Pilot projekat vodosnabdevanja (WSP), više >
 10. Vojvođanska Agencija za privlačenje investicija (VIP), više >
 11. Projekat razvoja nautičkog turizma (NTD), više >
 12. Integrisana kvalifikaciona šema (IQS), više >
 13. Šema subvencionisanja troškova rada (LCS), više >
 14. Centar za strateška ekonomska istraživanja (CESS), više >

Nosioci 14 prioritetnih programa bili su:

 • Pokrajinski sekretarijat za privredu,
 • Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova,
 • Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj,
 • Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine,
 • Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

U okviru realizacije 14 prioritetnih programa iz Programa privrednog razvoja aktivnosti Stručne službe za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine su bile usmerene na:

 • definisanje procedura i koordiniranje implementacije aktivnosti programa
 • finansijsko upravljanje sredstvima programa
 • ugovaranje i praćenje realizacije ugovornih obaveza programskih aktivnosti
 • pripremanje finansijskih i drugih izveštaja o realizaciji aktivnosti
 • saradnju sa donatorima u cilju implementacije aktivnosti programa
 • druge organizacione, normativno-pravne, finansijsko-materijalne, stručno operativne poslove u cilju realizacije programa

U toku implementacije Programa privrednog razvoja kao rezultat programskih aktivnosti osnovano je osam pravnih lica:

 1. Fond za podršku investicija u Vojvodini – VIP
  Osnovan 2004. godine u okviru programa Vojvođanska Agencija za privlačenje investicija – VIP
 2. Centar za strateško ekonomska istraživanja „Vojvodina – CESS“
  Osnovan 2004. godine u okviru programa Centar za starteško ekonomska istraživanja – CESS
 3. Poslovni inkubator Subotica
  Osnovan 2006. godine u okviru programa Fond za osnivanje poslovnih inkubatora – BBI
 4. Poslovni inkubator Zrenjanin
  Osnovan 2006. godine u okviru programa Fond za osnivanje poslovnih inkubatora – BBI
 5. Poslovni inkubator Senta
  Osnovan 2007. godine u okviru programa Fond za osnivanje poslovnih inkubatora – BBI
 6. Poslovni inkubator Novi Sad
  Osnovan 2009. godine u okviru programa Fond za osnivanje poslovnih inkubatora – BBI
 7. Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju
  Osnovan 2009. godine u okviru programa Šema poslovne standardizacije i sertifikacije – BSC
 8. Edukativni centar za obuke u profesionalinim i radnim veštinama
  Osnovan 2010. godine u okviru programa Integrisana kvalifikaciona šema – IQS