Финансијски план Службе за реализацију програма развоја АП Војводине за 2015.

На основу одредаба члана 2. тачка 3, члана 28, члана 41. и члана 50. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број:54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др.закон) и ч лана 12. Покрајинске скупштинске oдлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015.годину, („Сл. лист АП Војводине“, број:42/2015) и одобрења о преусмеравању апропријација утврђених Покрајинском скупштинском
одлуком о буџету АПВ за 2015.годину, број:102-401-200/2015-01-27 дана 14.09.2015.године, Директор Службе за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине, доноси дана 13.октобра 2015.године

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Службе за реализацију програма развоја
Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину

Подели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone