Одлука о Служби за реализацију програма развоја АП Војводине („Службени лист АПВ” број 51/2014)

На основу члана 33., 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској влади („Службени лист АПВ“ број 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној дана 10. децембра 2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О СЛУЖБИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

Стручнa службa за реализацију програма привредног развоја Аутономне покрајине Војводине образована Одлуком о Стручној служби за реализацију програма привредног развоја Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 31/2004, 20/2007, 4/2010 и 2/2013), наставља да ради под називом Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Служба).

Члан 2.

Служба обавља послове координирања, мониторинга и извештавања везане за реализацију Програма развоја Аутономне покрајине Војводине за период 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године.

Служба наставља да обавља послове везане за финансирање и праћење реализације активности правних лица насталих на основу Програма привредног развоја Аутономне покрајине Војводине за период 2004-2012. године, а на основу њихових годишњих програма рада и то:

  • Фонд за подршку инвестиција у Војводини („Vojvodina Investment Promоtion – VIP“), са седиштем у Новом Саду, Народног фронта 23Д,
  • Едукативи центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, Индустријска број 3, Нови Сад,
  • Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију, Нови Сад, Булевар ослобођења 81/10,
  • Друштво са ограниченом одговорношћу Пословни инкубатор Зрењанин („Business incubator Zrenjanin”), са седиштем у Зрењанину, улица Краља Александра I Карађорђевића број 2,
  • Друштво са ограниченом одговорношћу Пословни инкубатор Суботица („Szabadkai üzleti inkubátor – Business incubator Subotica”), са седиштем у Суботици, улица Магнетна поља број 6,
  • Пословни инкубатор Нови Сад („Business incubator Novi Sad”) Друштво са ограниченом одговорношћу Нови Сад, Војвођанских Бригада 28 и
  • Пословни инкубатор Сента доо („Üzleti inkubátor KFT Zenta”), са седиштем у Сенти, улица Петефи Шандора број 54.

Служба обавља и послове везане за реализацију других развојних пројеката.

Члан 3.

Служба има својство правног лица.
Седиште Службе је у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 16.
Служба се успоставља као организационо и функционално независна служба Покрајинске владе.

Члан 4.

Средства за рад Службе обезбеђују се у буџету Аутономне покрајине Војводине.

Члан 5.

Служба има свој печат. Печат Службе је округлог облика и садржи у средини грб Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине постављен десно од грба Републике Србије и следећи текст: Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Покрајинска влада, Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад, исписан један испод другог, на српском језику ћириличким писмом и на мађарском, словачком, хрватском, румунском и русинском језику и њиховом писму.
Пречник печата је 60 мм.

Члан 6.

Радом Службе руководи директор.
Директор Службе представља Службу и за свој рад и рад Службе одговара Покрајинској влади.
Директор Службе обезбеђује све потребне услове за рад Службе, доноси акта за која је овлашћен, одлучује о правима и дужностима запослених, прати извршење послова и располаже средствима за њен рад.
Директора Службе у његовој одсутности замењује лице које он овласти и заступа га у пословима које му повери.

Члан 7.

Директора Службе поставља и разрешава Покрајинска влада, на предлог председника Покрајинске владе.
Мандат директора траје четири године и може бити поново постављен.

Члан 8.

Директор Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Аутономне покрајине Војводине, наставља са радом до престанка мандата, као директор Службе.

Члан 9.

Директор Службе је дужан да донесе Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Сагласност на правилник из става 1. овог члана даје Покрајинска влада.

Члан 10.

На организацију и рад Службе у погледу овлашћења и одговорности директора, као и у погледу права, обавеза и одговорности запослених лица, примењују се прописи који важе за покрајинске органе управе.

Члан 11.

Служба као правни следбеник Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Аутономне покрајине Војодине преузима: све запослене, као и права и обавезе, предмете, опрему и средства за рад.

Члан 12.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о Стручној служби за реализацију програма привредног развоја Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 31/2004, 20/2007, 4/2010 и 2/2013).

Члан 13.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, а примењује се од 01. јануара 2015. године.

Покрајинска влада

Председник Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић, с.р.

Број: 021-73/2014
Нови Сад, 10. децембар 2014. године